7 hyvää syytä käyttää 3DEXPERIENCE Platformia

  

1/7 Suunnittelutieto talteen ja koko organisaation ulottuville

Suunnittelutiedon tuottaminen alkaa usein jo konseptivaiheesta kehittyen ja jalostuen lopulta valmiiksi tuotteeksi. Tämä prosessi vaatii laajaa yhteystyötä ja onnistumisia esim. suunnittelutiimien, myynnin, oston ja tuotannon välillä.

3DEXPERIENCE-alusta on yhdistävä tekijä. Suunnittelutieto tallentuu alustalle, jossa se on hyvässä ja turvallisessa tallessa koko tuotteen elinkaaren ajan. Kaikki osapuolet pääsevät näkemään saman tiedon, katselmoimaan viimeisimpiä muutoksia ja tekemään omat toimenpiteensä oman roolinsa antamissa puitteissa.

One Single Source of Truth!

Tuotesuunnittelussa tarvitaan monia erilaisia työkaluja: 3DEXPERIENCE CATIA, CATIA V5, SOLIDWORKS, SIMULIA, jne. Nämä ohjelmistot ovat saatavilla suoraan tai liitettävissä järjestelmään (Collaboration Designer), jolloin aito Multi-CAD-ajattelu toteutuu järjestelmässä – yritysten lähtökohdat ja tarpeet kun ovat hyvin erilaisia.

3DEXPERIENCE on saatavilla pilvipohjaisena internet-yhteyden päässä ja toimii käytännössä millä tahansa laitteella. Sen tarkoitus on yhdistää toimijat moderneilla työkaluilla ja tuotetarjonnalla, joilla kaikki pääsevät mukaan osallistumaan tuotteeseen liittyviin prosesseihin.

Muista nämä: 3DEXPERIENCE CATIA, Collaborative Designer for Catia V5, Collaborative Designer for SolidWorks

  

2/7 Kaikki data revisio- ja tuotehallinnan piiriin

Yritysten toiminnassa syntyy paljon uutta tietoa, joka parhaimmillaan palvelee sen strategisia tavoitteita. Jotta tämä tieto olisi mahdollisimman hyvin kaikkien hyödynnettävissä ja edustaisi viimeisintä, voimassaolevaa tilannetta, on tiedon saatavuus turvattava.

3DEXPERIENCE-alusta on laaja kokonaisuus erilaisia toimintoja ja ohjelmistoja, jonka keskiössä on vankat PLM/PDM-ominaisuudet. Alustalla tuotetieto saadaan revisiohallinnan piiriin ja muutoksenhallinta järjestelmälliseksi, mikä on etu myös tulevaisuutta silmällä pitäen, sillä yrityskoon kasvaessa ajantasaisen tiedon merkitys korostuu, ja valmiit pelisäännöt ja prosessit tarvitaan laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

3DEXPERIENCE toimii tietoturvallisena pilvipalveluna, internetyhteyden päässä. Järjestelmän etuna on, että se päivittyy automaattisesti, mahdollistaen kaikille käyttäjille saman käyttökokemuksen, virheiden ja katkosten mahdollisuutta vähentäen. Samalla toteutuvat uudet työskentelytavat kun toimijat ovat verkostuneet keskenään; alustan kollaboraatio-työkaluilla on mahdollista tehostaa päätöksentekoa ja jakaa hiljaista tietoa kokemuksineen. Tämä on jokaisen yrityksen valtava voimavara kun se tehokkaasti hyödynnetään – ei siilouduta omiin poteroihin vaan toimitaan yhdessä.

3DEXPERIENCE PLM -järjestelmässä tuotetieto yhdistyy kokonaisuuksiksi. Ideana on, että esimerkiksi suunnitelumalleihin voidaan liittää niihin liittyvä informaatio ja liitetiedostot. Tämä parantaa kokonaisuuksien hallintaa ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Se mitä ennen visioitiin olevan mahdollista järjestelmältä, on tänään jo hyödynnetty ja kovassa käytössä.

Muista tämä: 3DEXPERIENCE PLM

  

3/7 Tiedon organisointi

Yrityksissä on valtava määrä tietoa, joka yleensä kuuluu johonkin kategoriaan tai projektiin. Ominaisuuksia haetaan yrityksen ja yhteistyökumppaneiden voimin, jotta sitä päästäisiin hyödyntämään. 3DEXPERIENCE Platform sisältää tehokkaan hakutoiminnon (6WTags), jolla hakea tietoa järjestelmästä. Tiedon haettavuuden parantamiseksi tuotetietoa on hyvä järjestellä niin, että syntyy erilaisia kokonaisuuksia, joilla saadaan seulottua haluttuja ominaisuuksia. Tätä varten 3DEXPERIENCE:ssa on “IP Classification and Reuse” kirjastointi.

Kun tuotetietoa järjestellään sen ominaisuuksien mukaan, paranee koko tietokannassa olevien asioiden hahmottaminen kokonaisuuksiksi. Yksi osa kuuluu mekaniikkaan, toinen taas elektroniikkakomponentteihin, kolmas ryhmä voi olla määritelty käytön tai tuoteperheen mukaan. Nämä kategoriat vaihtelevat jokaisessa yrityksessä ja niitä on mahdollista rakentaa 3DEXPERIENCE-järjestelmään (Classification Manager).

Tällainen kirjastointiajattelu hyödyttää suuresti osien ja ominaisuuksien etsimistä tietokannasta. Tehokkaalla hakutuloksella voidaan löytää sopiva ratkaisu jo valmiiksi toteutettuna, uutta ei tarvita! Näin voidaan välttää tarpeetonta suunnittelurerussien käyttöä ja tuotteistamiseen liittyviä investointeja. Tätä ominaisuutta ei kannata jättää hyödyntämättä.

Muista nämä: IP Classification & Reuse, Classification Manager

  

4/7 Projektinhallinta reaaliaikaiseksi

Useimmissa organisaatiossa toimitaan projektimuotoisesti. Yhdessä sovituilla asioilla on tyypillisesti aikaikkuna, jonka väliin mahtuu toimenpiteitä. 3DEXPERIENCE-alustalla on ominaisuus (Collaborative Task), joilla näitä toimenpiteitä voidaan luoda järjestelmään, antaa niille omistajuus, liittää mukaan tarvittavat lähtötiedot ja arvioida ajankohta sen toteuttamiselle. Jokaisella järjestelmän käyttäjällä on oma näkymänsä itseään koskeviin, yhdessä sovittuihin asioihin.

Kun järjestelmään otetaan mukaan vielä projektien vetämiseen tarkoitettu työkalu, Project Planner, saadaan luotua suunnitelma ja kokonaiskuva kaikista projektiin liittyvistä toimenpiteistä, resursseista ja aikataulullisista tavoitteista. Projektisuunnitelmassa voidaan luoda etappeja, riippuvuuksia eri tapahtumien kesken ja kun muutoksia tulee, niin järjestelmä huomauttaa syntyvistä aikataulullisista riskeistä.

3DEXPERIENCE-alusta yhdistää eri työkaluja niin, että syntyy aivan uusia toimintoja. Yleisesti läpinäkyvyyden lisääminen toimijoiden kesken on avain menestyksekkääseen toteutukseen. Esimerkiksi, kun suunnittelija on saanut toimenpiteensä tehtyä, hän yksinkertaisesti merkitsee sen tehdyksi tai antaa arvion etenemisestä prosenteissa. Tämä tieto päivittyy automaattisesti projektisuunnitelmaan! Hienoa, eikö totta!?

Muista nämä: Collaborative Task, Project Planner

 

5/7 Uuden tuoterakenteen luominen

Yritysten tuoteportfoliot ovat usein moninaisia, osa on uuden kehittämistä alusta, toiset taas edustavat tuoteparannusta muutoksilla vanhaan. Yhteistä kaikille on kuitenkin, että tuoterakenne (BOM) täytyy olla valmis ja yksiselitteinen, jotta organisaation eri toimijat voivat valmistautua.

3DEXPERIENCE alustalla on työkalu (Engineering Release), jolla luodaan tuoterakenne valmiiksi järjestelmään, minkä perusteella päästään hyvissä ajoin ennakoiviin toimenpiteisiin. Tällaisia toimenpeitä voivat olla uusien osien suunnittelutarpeen hahmottaminen, olemassa olevien osien hyödyntäminen ja osto- ja tuotantostrategian sekä myynnin ja markkinoinnin tukeminen.

Tämä on tuotepäällikön tai pääsuunnittelijan työkalu, jolla luodaan tuoterakenne 3DEXPERIENCE:en, jolloin se on monipuolisesti käytettävissä mallipohjaisen tuotekehityksen prosessin vaiheisiin. Tuoterakenne parantaa läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota organisaatiossa ja antaa mahdollisuuden reagoida hyvissä ajoin, jos pullonkauloja tai haasteita ilmenee. Ei ole oikeastaan mitään syytä, miksi tuotteelle ei annettaisi rakennetta, osakoodeja, mahdollisesti materiaaleja ja muita tarpeellisia lähtötietoja heti projektin alussa tai jopa ennen lopullista päätöstä projektin aloittamisesta. Tämä on tuotetiedon, informaation välittämistä parhaimmillaan!

Muista tämä: Release Engineer

 

6/7 Sustainability osaksi tuotekehitystä

“Maailma muuttuu Eskoseni” on vanhan kansalliskirjailijan osuva lausahdus, joka pätee myös tähän hetkeen. Tämän päivän suuria kysymyksiä on se, kuinka hoidamme tonttimme niin, että voimme hyvällä omatunnolla sanoa tehneemme parhaamme yhteisen maapallomme rajallisia luonnonvaroja kunnioittaen. 

3DEXPERIENCE-alustalla voidaan laskea ympäristörasitus tuotteen eri vaiheille: materiaalit, tuotantotavat, kuljetukset, käytön aikanen kuormitus ja tuotteen käytöstä poistaminen. Näillä kaikilla on merkitystä ja siksi on hyvä, että työkalut tiedon tuottamiseen ovat käytettävissä. Kilpailua käydään mielikuvilla, mutta myös selvillä numeroilla; hintakilpailukyky seuraa sitä, joka toimii järkevimmin tasavertaisilla markkinoilla. 

Tulevaisuuden kilpailuetu luodaan systemaattisella tuotekehityksellä iteroiden huonot valinnat pois. Laskelmat osoittavat nopeasti, että optimoinnin puute johtaa huonoon kannattavuuteen ja tehottomuuteen. Siksi on tärkeää luoda tavoitetaso toiminnalle ja ryhtyä toimeen kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi. 3DEXPERIENCE Sustainability -työkalut mahdollistavat systemaattisen tuotekehitysprosessin, jossa valinnat perustuvat laskettuun tietoon eri markkina-alueiden vaatimusten mukaisesti (EF 3.0, IPCC, TRACI, ReCPe, EPS). 

Muista nämä: Sustainability Manager, Sustainability CAD Designer, Sustainability Analyst

 

7/7 Uudet kokouskäytännöt ja työkalut verkkotapaamisiin

Kokouskäytännöt ovat olleet suuressa muutoksessa. Ei ole enää itsestäänselvyys, että kaikki osallistujat ovat fyysisesti läsnä. Monesti kokoukset voidaan pitää puhtaasti etätapaamisena tai sitten jonkinlaisena yhdistelmänä, hybridinä. Miten ikinä päädytäänkään kokoontumaan, tärkeintä on sujuvuus ja yhteisymmärrys sovituista asioista.

3DEXPERIENCE-alustalla on 3DLEAN-työkalu, joka on kehitetty alunperin tuotannon jokapäiväisten juoksevien asioiden informoimiseen. Tässä ajattelussa luodaan tapahtumaan rakenne, joka määritellään etukäteen ja siinä esitettäville asioille löytyy pohjamateriaalia. Oli kyse trendien seurannasta, ilmoitusasioista, tehtävänjaosta tai muista päivittäisistä rutiineista, ne on mahdollista katselmoida tehokkaasti näyttötaululta. Osallistujilla on omat profiilinsa ja mahdollisesti itseään koskevat tehtävät voidaan osoittaa läpinäkyvästi ja sopia paikan päällä.

Organisaatioiden siirryttyä valtaosin etäneuvotteluihin, on 3DLEAN-ohjelman ominaisuudet yllättäin nouseet hyvinkin käyttökelpoisiksi. Miltä kuullostaisi neuvottelu, joissa olisi mietitty valmiiksi rakenne, tehty taustamateriaalin suhteen valmistelut ja kokouksen kululle voitaisiin asettaa selkeät tavoitteet ja kesto? Ja näihin kokouspohjiin olisi helppo pääsy jälkeenpäin, sinne olisi koottu päätökset ja seuraavalla kerralla siitä voitaisiin jatkaa! 3DLEAN on myös parhaimmillaan virtuaalinen strategiahuone!

Tätä on 3DEXPERIENCE parhaimmillaan: Uudet ajat – Uudet tavat!

Muista tämä: 3DLEAN

Ota yhteyttä

Mikäli kaipaat lisätietoa 3DEXPERIENCE-alustasta tai haluat pyytää tarjouksen, ota meihin yhteys matalalla kynnyksellä. Palvelemme mielellämme!

Jari Suokas
puh. +358 40 186 8886
jari.suokas@rand.fi
 
Martin Welroos
puh. +358 40 844 6886
martin.welroos@rand.fi

Yhteydenottolomake